Erasmus+ 2017-12-03T16:13:29+00:00

Programmist

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. Kõikides Erasmus+ programmiriikides on asutused, mis koordineerivad programmi elluviimist ja eraldavad toetusi – Erasmus+ riiklikud agentuurid. 

Erasmus+ programm teostab oma eesmärke läbi projektitoetuste. See tähendab, et rahastatakse just neid projekte, mis aitavad oma tegevustega kaasa alltoodud eesmärkide saavutamisele.

Erasmus+ programmi noorte valdkonna eesmärgid on:

  1. Noorte võtmepädevuste arendaminenoorte aktiivne tegutsemine Euroopa demokraatlikus elus, kultuuridevahelise dialoogi edendamine, s.h. solidaarsuse ja kaasatuse suurendamine, tööturu oskuste ja pädevuste arendamine
  2. Noorsootöö kvaliteedi tõstmine, koostöö edendamine noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm)
  3. Teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengu toetamine, valdkonna poliitikate kujundamine, mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamine
  4. Rahvusvahelise noorsootöö tugevdamine

Et saada terviklikku ülevaadet kõikidest programmi võimalustest, külasta Eesti Erasmus+ kodulehte või loe täpsemalt Euroopa Komisjoni Erasmus+ kodulehelt.

Millest Erasmus+ koosneb?

Erasmus+ ühendab endised rahvusvahelised kõrghariduse programmid (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, kahepoolsed programmid), Euroopa elukestva õppe programmid (Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius) ning noorteprogrammi Euroopa Noored (ing k Youth in Action). Kõige uuema programmina on lisandunud spordiprogramm.

Kes saavad rahastust taotleda? 

Erasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda mitmesugused MTÜ-d ja SA-d, avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt kool, noortekeskus) ja ettevõtted (piiratud võimalused) ning ka mitteformaalsed noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine. Loe taotlemise kohta täpsemalt iga tegevusvõimaluse juurest.

TAKE ACTION

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

About Us
Join us!